Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ GIFT-TUBE.COM

С настоящите Общи условия, на основание Глава 4, Раздел I от Закона за защита на потребителите („ЗЗП”), се уреждат взаимоотношенията на „Владеа Селект” ООД, ЕИК: 202121928, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ”, ул. „Бачо Киро” № 5А, ап.6 представлявано от Любомила Тотина – Управител, телефон: +359 888 093 393, електронен адрес: office@gift-tube.com, наричано по-долу за краткост „Сайт“, възникващи по повод сключване на договори за закупуване на подаръчен ваучери за услуги, резервацията на тези услуги и използването им, както и за покупката на стоки.

Адрес за кореспонденция и телефон за контакт с “Владеа Селект” ООД:

гр. София, ул. „Бачо Киро” № 5А, офис 6, +359 888 093 393

За информация относно подаръчни ваучери:

Мобилни телефон: + 359 885 383 319, +359 888 093 393, +359 886 719 033

e-mail: office@gift-tube.com

І. Общи положения

 1. С използването на интернет сайта www.gift-tube.com, всяка негова страница и подстраница, меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие и се обвързвате с настоящите Общи условия за ползване на Сайта, както и с всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.
 2. Настоящите Общи условия уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта www.gift-tube.com по повод сключването на договор от разстояние за закупуване на подаръчни ваучери с ”Владеа Селект” ООД.
 3. Страни по договора от разстояние са ”Владеа Селект” ООД, от една страна, и всеки потребител, закупил ваучер за подарък чрез интернет сайта gift-tube.com.
 4. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът www.gift-tube.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия.
 5. Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта gift-tube.com
 6. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

ІІ.Терминология

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Договор от разстояние означава договор за закупуване на ваучер и/или стока, сключен между „Владеа селект“ ООД и купувача, без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.gift-tube.com.

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач на предлаганите услуги), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт, и което, при наличие на интерес, извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път.

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребитeля до възможностите на интернет пространството.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсай.

IP Адрес (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Купувач на ваучер – физическо или юридическо лице, което е закупило Ваучер чрез Сайта.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си със Сайта.

Потребителски профил е обособена част от уебсайта www.gift-tube.com, съдържаща информация за потребителя, изисквана от ”Владеа Селект“ ООД , съхранявана от уебсайта, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и ”Владеа Селект” ООД.

Ползвател на услугата – лице, което използва закупен от Сайта ваучер за резервация на услуги, предлагани от трети лица – доставчици на тези услуги, на www.gift-tube.com.

Получател на ваучера – лице, чието име е изписано върху Ваучера и/или е получило Ваучера като подарък .

Получател на сертификат – лице, чийто данни са посочени на Сайта при регистрация на Ваучера и на чийто имейл адрес се изпраща Сертификата.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Сертификат - документ, издаден от ”Владеа Селект“ ООД срещу регистриран Ваучер на Сайта, който съдържа уникален код за предоставяне на избрано преживяване.

Стоки – предлаганите от Уебсайта продукти в раздел „GIFT BOX“ на Уебсайта.

Уебсайт/сайт/website е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Авансово плащане e начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока/услуга, чрез превеждане на парични средства по сметка на ”Владеа Селект“ ООД преди получаването на поръчаната стока/услуга.

Ваучерът, издаден от ”Владеа Селект“ ООД, не е платежно средство, не може да бъде използвано като такова и не може да се заменя за паричната му равностойност. Ваучерите, издадени след 01.04.2021 г. са многоцелеви ваучер по смисъла на пар. 1, т.90 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност. С него единствено се удостоверява, че е извършено плащане на ”Владеа Селект“ ООД, на стойността, за която Ваучерът е издаден или на определено преживяване, за който документът е издаден.

Визуално представяне на преживяванията (снимков материал) на сайта www.gift-tube.com показва единствено вида активност, която се предлага от доставчика на услугата, а не представя реалното изпълнение на услугата от доставчика. Възможно е разминаване между осъществяването на услугата, местоположението на предлагане, вида екипировка и други, за които www.gift-tube.com не носи отговорност.

Описание на преживяванията в сайта www.gift-tube.com включва информация за предоставяната услуга/стока от конкретния доставчик. Възможно е разминаване между описанието на услугата и нейното изпълнение, в зависимост от непредвидени обстоятелства, неблагоприятни метеорологични условия или други, за които www.gift-tube.com не носи отговорност.

ІІІ. Предмет на договора

”Владеа Селект“ ООД предоставя за ползване на интернет потребителите платформа за онлайн пазаруване чрез Сайта си gift-tube.com, като при извършване на електронно изявление за сключване на договора за покупко-продажба, потребителят се съгласява с настоящите Общи условия, уреждащи закупуването на Ваучер или стока, резервирането на услуга и използването й.

IV.Процедура по сключване на договора от разстояние

1. Сайтът може да отправи предложение за закупуване на Ваучер чрез следните средства за комуникация от разстояние: адресирани и неадресирани печатни материали на Сайта; писмо до потребителя; радио; телевизия; видеотекст; Интернет; други средства, позволени от закона.

2. Преди Потребителят да бъде обвързан от Договор от разстояние Сайтът предоставя следната информация, съгласно чл. 47 от ЗЗП:

 • основните характеристики на предлаганата Услуга, съобразно използваното средство за комуникация и естеството на Услугата;
 • наименованието на дружеството, собственик на Сайта;
 • седалище и адреса на управление, телефонен номер, адрес на електронната поща и интернет страницата (ако е приложимо), за да може Потребителят да установи контакт бързо и да общува ефективно със Сайта, в това число при подаване на евентуални жалби;
 • цената на Услугата с включени всички данъци и такси или когато поради естеството на Услугата цената не може да бъде изчислена предварително в разумни граници – начина на нейното изчисляване, както и всяка друга информация, отнасяща се до цената, която се изисква съгласно действащото законодателство;
 • условията за плащане, доставка, изпълнение, срокът, в който Сайтът се задължава да изпрати закупения ваучер за подарък и/или стоката,
 • срока и начина за упражняване на правото на отказ от Договора от разстояние.
 • Информацията по т. 2 ще бъде предоставяна на потребителите по ясен и разбираем начин, в зависимост от вида на използваното средство за комуникация и ще подчертава търговския характер на предложението в съответствие с принципа на добросъвестност при търговските сделки и добрата търговска практика.

3. Зареждайки заглавната интернет страница gift-tube.com, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикуваните оферти, като същият може да избира между закупуването на Ваучер и/или Стока.

4. На Уебсайта се предлагат два вида ваучери:

a) ваучер на определена стойност – потребителят може да избира между различни ценови категории, а получателят на ваучера има възможност да резервира преживявяне по избор и/или да закупи стока, от педлаагните на Сайта;

и

б) ваучер за конкретно преживяване – с него получателят на Ваучера може да резервира, посоченото върху него преживяване, предлагано на Сайта, или да избере да го замени за друго преживяване и/или стока.

5. Покупка на Ваучер и/или Стока от Сайта gift-tube.com може да се прави от регистриран и нерегистриран потребител, който съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора

6. В случай, че потребителят желае да закупи Ваучер от Сайта, той следва да маркира избрания ваучер и да натисне бутона „Купи“, с което ще достигне до страница – част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който Купувачът на ваучера ще трябва да избере дали желае да получи електронен Ваучер на имейл адрес или хартиен Ваучер в специална безплатна подаръчна кутия или да избере подаръчна кутия срещу заплащане, на посочен от него адрес.

7. След като Купувачът на ваучера е избрал как желае да го получи, той преминава към натискани но бутона „Добави към количката“, с което действие ще му се отвори екран „Количка“, в който ще е посочен вида на избрания продукт, количество и неговата цена.

8. В случай, че потребителят желае да закупи Стока от Сайта, той следва да маркира избраната стока и да натисне бутона „Купи“, с което ще достигне до страница – част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, в който ще бъде подробо описано съдържанието на избраната Стока, както и начина и срока на изпълнение на поръчката.

9. В случай, че потребителят желае да продължи, с покупката на Стоката, след като се е запознал с предоставената му информация, той следва да натисне бутона „Добави към количката“, с което действие ще му се отвори екран „Количка“, в който ще е посочен вида на избрания продукт, количество и неговата цена.

10. С настискане на бутона „Поръчай“ ще се отвори екран, в който Купувачът на ваучера и/или Стоката да посочи имейл адрес, име и фамилия, както и адрес за доставка, както и да избере метода на доставка, както и начина на плащане.

11. След попълане на данните, описани в т.9 по-горе, вдясно на екрана Купувачът на ваучера и/или Стоката вижда прозорец „Обобщение на поръчката“, в който е посочена общата стойност на поръчка с вкл. ДДС и разходите за доставка.

12. За да завърши поръчката, Купувачът на ваучера и/или Стоката следва да се запознае и да приеме настоящите Общи условия, чрез поставянето на отметка в нарочен за това прозорец. След като се е запознал и одобрил Общите условия, Купувачът на ваучера и/или Стоката може да натисне бутон „Завърши поръчката“, с което действие Договорът от разстояние между „Владеа Селект“ ООД и него ще се счита сключен.

13. След сключване на договора, Купувачът на ваучера и/или Стоката получава съобщение а) на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от ”Владеа Селект “ООД или б) на предоставения от него e-mail адрес с информация за потвърждение на направената поръчка.

14. Купувачът на ваучера и/или Стоката е длъжен след получаване на имейла потвърждение да провери коректността на подадените от него данни и в случай на нужда от корекция незабавно да се свърже с „Владес Селект“ ООД, за да се направи необходимата поправка.

15. ”Владеа-Селект“ ООД е само издадел на Ваучера, но дружеството не предоставя самите преживявания, които могат да бъдат резервирани посредством закупен Ваучер. Преживяванията се предоставят от трети лица – физически или юридически лица, с които Получателят на сертификата може да сключи договор за предоставяне на услуга.

V. Обработване на поръчката и цена

 1. Поръчки на Ваучери за подарък и/или Стоки от gift-tube.com се приемат и се обработват всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа. Купувачите на ваучери и/или Стоки се уведомяват по e-mail за получаването и потвърждаването на поръчки от gift-tube.com.
 2. Всяка поръчка включва следните задължителни елементи: номер на поръчка; вид и брой на Ваучерите/Стоките, единична цена и обща стойност на поръчката; начин на плащане; информация за доставката; начин на доставката и данни за ”Владеа-Селект“ ООД (телефон, e-mail адрес).
 3. Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните Ваучери и/или Стоки и допълнителни услуги. Всички цени в интернет магазин gift-tube.com са в български лева с включен ДДС.
 4. Цените на Подаръчния ваучер включват цената на ваучерa, както и луксозна подаръчна кутия-тубус, която е безплатна, когато не е избрана платена подаръчна кутия. 
 5. В сайта, освен безплатна подаръчна кутия, се предлагат и специални подаръчна кутия срещу заплащане.  
 6. В цената на Подаръчните ваучери и/или Стоки не е включена цената на доставката с куриер. Тя се добавя след избора на начина на доставка.

VI.Начини на плащане

 1. Сайтът предоставя следните възможности за заплащане на Ваучерите и/или Стоките: банков превод, наложен платеж и плащане с дебитна/кредитна карта през системата на Борика, плащане на място във физическите обекти на дружеството.
 2. а) Плащане по банков път - Заплащане на Ваучер и/или Стока по банков път може да бъде направено чрез банков превод или на каса, по банковата сметка на ”Владеа Селект” ООД в ДСК, IBAN: BG69STSA93000028725883, Титуляр на сметката - "Владеа Селект" ООД

В основанието за плащане се посочва номер на поръчка, като плащането следва да бъде извършено до 28 часа след получаване на имейл за потвърждение на поръчката. След получено плащането или документ за неговото извършване, представител на gift-tube.com изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка.

б) Наложен платеж (пощенски паричен превод) - Плащането на поръчания Ваучер и/или Стока може да се направи в брой, директно на куриера при получаването му. ”Владеа Селект” ООД има сключен договор с куриерска фирма Speedy, която оперира като лицензиран пощенски оператор и издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, която заменя издаването на фискален касов бон от ”Владеа Селект” ООД.

в) Плащане с кредитна и дебитна карта - Заплащането на поръчан Ваучер и/или Стока през gift-tube.com може да бъде извършено чрез кредитна карта или дебитна карта. Поддържани карти: Visa, Visa Electron, Maestro, Master Card и др. След получено плащане, представител gift-tube.com изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка. ”Владеа Селект” ООД не събира, съхранява и по никакъв начин няма достъп до информация за данните от картите на Купувачите на ваучери и/или стоки.

г) Плащане в брой – когато Купувачът на ваучера и/или стоките е избрал да получи същите на място в офиса на Уебсайта, той може да заплати поръчката в брой при неговото получаване.

VII. Начини на доставка

 1. Закупените Ваучери и/или Стоките се доставят с куриер до физичеки адрес, получават се на място от офиса на Уебсайта, а електронните ваучери се изпращат по електронна поща под формата на електронен ваучер
 2. Доставката на ваучера в подаръчна кутия и/или Стоките се извършва от куриерска компания Speedy, съгласно сключен договор между нея и ”Владеа Селект” ООД.
 3. Цената на доставката е посочена на отделен ред преди общата стойност на поръчката в „Обобщение на поръчката“. Цената, дължима за куриерската услуга, е валидна за доставки до посочен от Купувача на ваучера и/или адрес и не важи за случаи, в които се изисква доставка в точен час, празнични дни или други извънредни условия, при които куриерските услуги са със завишена цена.
 4. Потвърдената поръчка се изпраща на посочения адрес за доставка. При посочени от Купувача на ваучера и/или Стоката неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при извършване на поръчката, дружеството „Владеа Селект“ ООД няма задължение за изпълнение на поръчката, но има право да му бъдат възстановени от Купувача разходите за куриерски услуги.
 5. Купувачът на ваучера и/или Стоката носи изцяло риска от повреждане/загубване на поръчката при доставка по куриер. Веднага след предаване на поръчката на куриер, „Владеа Селект“ ООД се освобождава от отговорност, като рискът преминава върху Купувача на ваучера. „Владеа Селект“ ООД не носи отговорност за закъснение на поръчка в случай, че същата е предадена навреме на куриерската фирма и закъснението се дължи на нея.
 6. При получаване на поръчката, същата следва да бъде прегледана внимателно от получателя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на „Владеа Селект“ ООД, както и на куриерската фирма.
 7. При отказ за получаване на поръчката, извън случаите описани по-долу, същият се счита за неоснователен и Купувачът на ваучера и/или Стоката дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката, както и разходи направени за опаковка. 8.
 8. В случай, че получателят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на поръчката в този срок, „Владеа Селект“ ООД се освобождава от задължението да достави поръчката и Купувачът на ваучера следва да му заплати направени разходи за куриерски услуги по доставка и връщане на поръчката, както и разходи направени за опаковка.
 9. За доставка по електронна поща под формата на електронен ваучер Купувачът на ваучера носи изцяло риска от неполучаване на Ваучера по електронен път при грешно подаден от негова страна имейл адрес и/или блокирине на съобщението от пощата му или други технически причини, които не са по вина на „Владеа Селект“ ООД.

VIII. Срокове и условия за доставка:

 1. След като поръчката е предадена на куриер за доставка Купувачът на ваучера се уведомява по имейл за това.
 2. Доставката на Ваучери, потвърден и заплатен или за който е изпратено платежно за заплащането й до 16:00 ч. в работен ден, се извършва на следващия работен за София и страната. Изключения правят малки населени места на територията на страната, които се посещават по определен от куриерска фирма Спиди график, както и закупени Стоки, които се изработват по поръчка на Купувача.
 3. Срокът за доставка на Стоките е различен, като при избора на конкретна Стока на Уебсайта се изписва време за нейната доставка.
 4. Доставки се извършват в рамките на работното време: от понеделник до петък, 09:00–18:00 ч. и в събота до 13.30 часа.
 5. Посочените срокове и условия за доставка важат за територията на Република България. За доставка извън страната, моля да се свържете с нас за повече информация

 

IX. ВАЛИДНОСТ НА ВАУЧЕРА

 1. Валидността на ваучера е 12 месеца.
 2. Срокът на изтичане на валидността на всеки ваучер е отпечатана върху него.
 3. Всеки ваучер може да се използва в рамките на своята валидност, изписана на лицевата му страна. Резервации по ваучери с изтекла валидност не се правят. Такива ваучери са невалидни и услугите към тях не подлежат на изпълнение. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват!
 4. Преди изтичане на валидността на ваучер Ползвателят има възможност да удължи неговия срок с допълнителни един, три или шест месеца, като за това се начислява допълнителна такса.
 5. Ако получател на ваучер използва уникалния код от своя ваучер като промокод, за да замени чрез нова покупка своето преживяване, валидността на новоиздадения ваучер остава валидността на първоначалния ваучер.  

X. РЕГИСТРАЦИЯ НА ВАУЧЕР

 1. Получателят на ваучера, за да резервира преживяване, трябва да посети Сайта и в „Моят ваучер“ да въведе уникалния код, състоящ се от цифрите 01 и шест символа след тях.Ваучерите, закупени преди 01.04.2021 г. имат уникален код, който се състои само от комбинация от шест символа (букви и цифри), без префикс 01.
 2. След въвеждането на кода и натискането на бутона „Изпрати“, Получателят на ваучера ще има възможност да избере преживяване, от предлаганите на Сайта. В случай, че желае, Получателят на ваучера може да избере преживяване от по-висока ценова категория или да комбинира услугиили и/или Стоки и услуги.
 3. След като избере преживяване, Получателят на ваучера следва да попълни име и фамилия, имейл адрес и телефон за контакт и да приеме настоящите Общи условия, както и Политиката за защита на лични данни и да натисне бутона „Изпрати“. По този начин на посочения от него имейл адрес ще бъде изпратен Сертификат, който съдържа данни на доставчика на избраното преживвяне. Именно с него Получателят на ваучера трябва да се свърже, за да избере ден и час, в който желае да използва услугата.
 4. Въпреки че Ваучерът може да е персонализиран, т.е. върху него да е изписано името на конкретно лице, същият може да бъде преотстъпван и резервацията за преживяване да бъде направена от трето лице, което не е посочено върху Ваучера. Водещо при резервацията е уникалният код върху Ваучера, който може да бъде използван еднократно, а не имената, изписани върху него.
 5. За да направи замяна или комбинация от услуги и/или Стоки и услуги Получателят на ваучера следва да направи нова поръчка в Сайта, като добави в „Кошницата“ преживяванията и/или Стоките, които иска да комбинира, след което в полето „Код за отстъпка“ изпише уникалния код на Ваучера, който притежава. По този начин цената от вече получения Ваучер ще бъде приспадната от цената на преживяванията/Стоките, които Получателят на ваучера желае да комбинира. Например: Получателят на ваучер за 100 лева иска да използва 2 преживявания по 50 лева. Той следва да добави в „Кошницата“ 2 ваучера за 50 лева и в полето „Код за отстъпка“ да въведе уникалния код, от ваучера който притежава. По този начин системата автоматично ще приспадне сумата, дължима за новите два ваучера и получателят на първоначалния ваучер ще дължи 0 лева.
 6. Получателят на ваучера може да избере и преживяване или Стока от по-висок ценови клас, като добави в „Кошницата“ преживяването/Стоката, която желае да получи, след което в полето „Код за отстъпка“ изпише уникалния код на Ваучера, който притежава. По този начин системата автоматично ще приспадне от крайната цена цената на Ваучера, който той притежава и за доплащане ще остане само разликата. Например: Получателят на ваучер за 100 лева иска да използва преживяване за 200 лева. Той следва да добави в „Кошницата“ ваучера за 200 лева и в полето „Код за отстъпка“ да въведе уникалния код, от ваучера който притежава. По този начин системата автоматично ще приспадне сумата от 100 лева и ще останат за доплащане само 100 лева.
 7. В случай, че Получателят на ваучера избере преживяване/стока на по-ниска стойност от посечената върху Ваучера, то разликата в цена от предоставеното преживяване/доставената стока до тази на закупения ваучер не се възстановява.

XI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

 1. За да се възползва от преживяването, Получателят на сертификата е длъжен да предостави на доставчика на усулгата Сертификата на хартиен или елекронен носител, от който да се вижда уникалния код на Сертификата.
 2. Сертификатите са поименни, но от преживяването може да се възползва и друго лице, тъй като за доставчика на услугата е водещ уникалният код на Сертификата, а не името на лицето, посочено върху Сертификата.
 3. Сертификатът също има срок на валидност, както Ваучера, който е изписан върху него.
 4. Ако Получателя на сертификата, направил резервация за дадена услуга, не бъде на мястото в резервирания ден и час, услугата се счита за предоставена.
 5. Получателят на сертификата е длъжен да се информира за условията за анулация на резервация, които са в описанието на самите услуги и в текста на сертификата.
 6.  Изпълнителят има право да откаже изпълнение на услугата в случай, че не са представени описаните в т.1 от настоящия раздел документи или в случай че се усъмни в автентичността на Сертификат, както и да отмени изпълнението на услугата поради възникнали непредвидени или извънредни причини.

XII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОЛИТИКА ПРИ ОТКАЗ И ПРОМЯНА НА ПОРЪЧКА

 1. Купувачът на ваучер или Стока, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потербителите, на основание чл. 50 от ЗЗП има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора от разстояние с “Владеа Селект“ EООД. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Закупеният от Сайта Ваучер да не е бил регистриран и/или ако е бил регистриран и Купувачът е получил Сертификат, то същият да не е използван за резервация на конкретно преживяване. В случай, че е била закупена Стока, то е необходимо оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна, както и Купувачът да е предоставил на „Владеа Селект“ ООД покупните документи за стоката.
 2. Потребителят няма право на отказ от договора за:

a) за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

б) за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

в) за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

г) за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

д) за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;

е) за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

ж) за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

3. В случай, че правото на отказ е упражнено, потребителят трябва да изпрати или предаде на „Владеа Селект“ ООД закупените стоки в срок до 14-дни от датата, на която е съобщил за отказа от договора от разстояние.

4. Koгaтo пoтpeбитeлят e yпpaжнил пpaвoтo cи нa oтĸaз oт дoгoвopa oт paзcтoяниe, ”Владеа Селект” EООД възcтaнoвявa вcичĸи cyми, пoлyчeни oт Купувача на ваучера, с изключение на paзxoдитe зa дocтaвĸa и банкови такси, удържани при превод, бeз нeoпpaвдaнo зaбaвянe и нe пo-ĸъcнo oт 14 дни, cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo e бил yвeдoмeн зa peшeниeтo нa пoтpeбитeля дa ce oтĸaжe oт дoгoвopa. ”Владеа Селект” EООД възcтaнoвявa пoлyчeнитe cyми на посочена от потребителя банкова сметка, а когато плащането е направено с банкова карта, сумите се възстановяват автоматично по банковата сметка на картата, с която е направено плащането.

5. Отказ на поръчка се приема писмено с електронно писмо, с попълнен и изпратен по електронната поща формуляр за Упражняване на правото за отказ от Договор. Отказ, направен по телефона, не се приема за валиден.

6. Отказ или замяна на услуга в срока, предвиден в т.1, са невъзможни след направена резервация за използване на услугата.

7. B cлyчaй чe доставчикът на услугата нe e в cъcтoяниe дa пpeдocтaви зaĸyпeнaтa ycлyгa, пoлзвaтeлят нa вayчepa или пoлyчaтeлят нa ycлyгaтa щe пoлyчи пpeдлoжeниe зa дpyгa пoдoбнa cтoĸa или ycлyгa нa cъщaтa или пo-виcoĸa cтoйнocт.

8. Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на gift-tube.com, собственост на „Владеа Селект“ ООД. Когато потребителят промени потребителското си име, „Владеа Селект“ ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

9.  Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „Владеа Селект“ ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „Владеа Селект“ ООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

10. Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Владеа Селект“ ООД.

XIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ”Владеа Селект“ ООД

 1. Сайтът се задължава в срока, посочен по-горе в настоящите Общи условия, да достави чрез куриерска фирма пратка, съдържаща закупения от потребителя ваучер за подарък или да изпрати по имейл закупения ваучер.
 2. Сайтът се задължава в случай на отказ на Потребителя от договора за продажба от разстояние по реда на раздел IX от настоящите Общи условия да възстанови всички суми, платени от Потребителя за ваучера за подарък, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.
 3. В случаите, когато Потребителят не е изпълнил изискванията за връщане на предоставения ваучер за подарък и е ползвал услуги, включени в него, до момента на отказа, Сайтът има право да откаже връщане на заплатените суми.
 4. Сайтът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за потребителя.
 5. ”Владеа Селект“ ООД не носи отговорност при следните случаи:

– За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт.

– За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на преживяванията, резервирани чрез сайт www.gift-tube.com, както и ако условия, обявени в сайта се окажат грешни или подвеждащи.

– За качеството на предоставените услуги, резервирани от Сайта. Всички възникнали във връзка с това въпроси се решават между Ползвателя на сертификата и доставчика, предоставил конкретното преживяване.

– За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта gift-tube.com, собственост на „Владеа Селект“ ООД.

– За всички вреди, причинени на Ползвателите на сертификата при предоставяне на услугата.

– Ако регистриран потребител на Сайта остави включен/активен акаунта си на компютър или мобилно устройство и или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне акаунтът му да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му.

– За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта www.gift-tube.com, независещи от екипа на същия.

XIV. Защита на лични данни

 1. „Владеа Селект“ ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията на последния, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, „Владеа Селект“ ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни обявени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
 3. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „Владеа Селект“ ООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
 4. „Владеа Селект“ ООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия.
 5. С приемането на настоящите Общи условия потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора, сключван от разстояние.
 6. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.gift-tube.com; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани от „Владеа Селект“ ООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в gift-tube.com (харесвани продукти, задавани въпроси, коментари) и информацията за закупените от него стоки/услуги (брой, цена, конкретика) могат да бъдат използвани от „Владеа Селект“ ООД за целите на директния маркетинг.
 7. „Владеа Селект“ ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
– други посочени в закона случаи.

8. По подробна информация относно правата на субектите на данни, вид на събираните лични данни, срок на съхранение и т.н се съдържат в Политиката за съхранение и обработка на лични данни.

 XV. Допълнителни условия

 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по всяко време от Сайта, както по негова инициатива, така и в изпълнение  на предвидени в закон изисквания. Сайтът се задължава да уведоми Потребителите за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознаят с тях. Ако Потребителят продължи да ползва сайта, той изрично се съгласява с направените промени.
 2. С потвърждаването на тези Общи условия потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително, изцяло или частично, цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа въз основа на конкретна оферта, поместена в нея.
 3. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 4. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 5. Спорове между страните по Договора от разстояние и по настоящите Общи условия могат да се решават по реда  на извънсъдебното разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство (вкл.пред компетентния регулаторен орган) или пред компетентния съд.

 

Здравей!
Избери една от опциите по-долу, за да се свържеш с нас и ще ти отговорим при първа възможност.