Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ WWW.GIFT-TUBE.COM

С настоящите Общи условия се уреждат правилата за използване на уебсайта www.gift-tube.com, наричан по-долу за краткост „Уебсайта“, включително на взаимоотношенията с потребителите, възникващи при използването на Уебсайта и предлаганите на него стоки и услуги.

Владеа Селект” ООД, ЕИК: 202121928, е дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бачо Киро” № 5А, офис 6, представлявано от Любомила Тотина – Управител.

Можете да се свържете с нас на посочения по-горе адрес, на телефон: +359 886 719 033, или на електронен адрес: office@gift-tube.com,

За информация относно подаръчни ваучери:

Телефон: 02 983 23 15

Мобилни телефон: +359 888 093 393, +359 886 719 033

e-mail: office@gift-tube.com

І.Терминология

Потребителите заявяват, че са запознати с дефинициите на следните термини:

Договор от разстояние означава договор за предоставяне на услуги и/или продажба на стоки, сключен като част от система за предоставяне на услуги и/или продажба на стоки от разстояние, организирана от „Владеа селект” ООД, без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.gift-tube.com.

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач на предлаганите услуги), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт, и което, при наличие на интерес, извършва покупки на подаръчен ваучер, стоки и/или услуги по електронен път.

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребитeля до възможностите на интернет пространството.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсай.

IP Адрес (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си със Сайта.

Потребителски профил е обособена част от уебсайта www.gift-tube.com, съдържаща информация за потребителя, изисквана отна ”Владеа Селект“ ООД , съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и ”Владеа Селект” ООД.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт/сайт/website е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Авансово плащане e начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока/услуга, чрез превеждане на парични средства по сметка на ”Владеа Селект“ ООД преди получаването на поръчаната стока/услуга.

Подаръчен ваучер, издаден от ”Владеа Селект“ ООД, е документ, който удостоверява, че е извършено авансово плащане на стока или услуга, за който документът е издаден. Той не е платежно средство, не може да бъде използвано като такова и не може да се заменя за паричната му равностойност.  

І І. Общи положения

1. С използването на интернет сайта www.gift-tube.com, всяка негова страница и подстраница, меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие и се обвързвате с настоящите Общи условия за ползване на сайта, както и с всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.

2. Настоящите Общи условия уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта www.gift-tube.com по повод сключването на договор от разстояние за закупуване на подаръчни ваучери, стоки или услуги, с ”Владеа Селект” ООД.

4. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване, изцяло ги приема и се задължава да ги спазва, като постави отметка в полето „Приемам общите условия“.

5. Визуалното представяне на услугите/стоките (снимков материал) на сайта www.gift-tube.com показва единствено вида активност, която се предлага на Потребителите, а не представя реалното изпълнение на услугата, поради което е възможно да има разминаване с реалното осъществяване на услугата, местоположението на предлагане, вида екипировка и други.

6. Описание на услугите/стоките в сайта www.gift-tube.com включва информация за предоставяната услуга/стока, като е възможно да се стигне до разминаване между описанието и реално предоставената услуга в случай на непредвидени обстоятелства, неблагоприятни метеорологични условия или други, за които www.gift-tube.com не носи отговорност.

7. Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на gift-tube.com, собственост на „Владеа Селект“ ООД. Когато потребителят промени потребителското си име, „Владеа Селект“ ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

8. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „Владеа Селект“ ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „Владеа Селект“ ООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

9. Потребителят няма право да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Владеа Селект“ ООД, освен когато е получил изрично разрешение за това.

10. ”Владеа Селект“ ООД не носи отговорност при следните случаи:

 • За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт.
 • За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на услугите/стоките, закупени от Потребителя чрез сайт www.gift-tube.com, като тази отговорност е изцяло за лицето, изработило съответната стока или предоставило конкретната услуга.
 • Ако Потребителят остави включен/активен акаунта си на компютър или мобилно устройство и или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне акаунтът му да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му.
 • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта www.gift-tube.com, независещи от екипа на същия.

ІІІ. Предмет на договора

1. ”Владеа Селект“ ООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване чрез интернет сайта си www.gift-tube.com, при условията на договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

2. Страни по договора от разстояние са ”Владеа Селект” ЕООД, от една страна, и всеки потребител, заявил желанието си да закупи ваучер за подарък, стока или услуга чрез интернет сайта www.gift-tube.com.

IV. Процедура по сключване на договора от разстояние

1. Сайтът може да отправи предложение за предоставяне на услуга и/или продажба на подаръчни вайчери и стоки от разстояние чрез следните средства за комуникация от разстояние:

* адресирани и неадресирани печатни материали на Сайта;

* писмо до потребителя;

* радио;

* телевизия;

* видеотекст;

* интернет;

* други средства, позволени от закона.

2. Преди Потребителят да бъде обвързан от Договор от разстояние Сайтът предоставя следната информация, съгласно чл. 47 от ЗЗП:

* основните характеристики на предлаганата Услуга, съобразно използваното средство за комуникация и естеството на Услугата;

* наименованието на дружеството, собственик на Сайта;

* седалище и адреса на управление, телефонен номер, адрес на електронната поща и интернет страницата (ако е приложимо), за да може Потребителят да установи контакт бързо и да общува ефективно със Сайта, в това число при подаване на евентуални жалби;

* цената на Услугата с включени всички данъци и такси или когато поради естеството на Услугата цената не може да бъде изчислена предварително в разумни граници – начина на нейното изчисляване, както и всяка друга информация, отнасяща се до цената, която се изисква съгласно действащото законодателство;

* условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която Сайтът се задължава да изпрати закупения ваучер за подарък,

* срока и начина за упражняване на правото на отказ от Договора от разстояние.

Информацията по т. 2 ще бъде предоставяна на потребителите по ясен и разбираем начин, в зависимост от вида на използваното средство за комуникация и ще подчертава търговския характер на предложението в съответствие с принципа на добросъвестност при търговските сделки и добрата търговска практика.

3. Зареждайки заглавната интернет страница gift-tube.com, Потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикуваните оферти, които се отнасят до покупко-продажба на подаръчни ваучери, стока/услуга.


4. В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница – част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние. Покупка на подаръчен ваучер, стока/услуга от интернет сайт gift-tube.com може да се прави от регистриран и нерегистриран Потребител, който съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора.

5. Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на Потребителя, че е съгласен да закупи подаръчния ваучер, от друга страна, представлява електронно волеизявление от страна на Потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта и условията за покупко-продажба, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.

6. След сключване на договора, Потребителят получава съобщение на предоставения от него e-mail адрес, за успешно приета поръчка, което е потвърждение, че договорът е сключен. Оттам насетне страните по договора се ръководят от настоящите Общи условия.

7. Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от “Владеа-Селект“ ООД или чрез изпращане на електронно съобщение на предоставения e-mail адрес. Преводи на парични суми от www.gift-tube.com към Потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващия я Потребител.

V. Поръчка и цена на продуктите

1. Поръчки на ваучери за подарък, стока/услуга от gift-tube.com се приемат и обработват всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Потребителите се уведомяват по e-mail за получаването и потвърждаването на поръчки от gift-tube.com. В случай, че поръчката е направена в почивен ден или след 17:30 часа Потребителят ще получи потвърждение в първия работен ден.

2. Всяко потвърждение за поръчка включва следните задължителни елементи: номер на поръчка; вид на поръчания продукт, брой, единична цена и обща стойност; метод на плащане; обща цена на поръчката; адрес за доставка; данни за ”Владеа-Селект“ ООД (телефон, e-mail адрес).

3. Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните подаръчни ваучери, стоки/услуги. Всички цени в интернет магазин gift-tube.com са в български лева с включен ДДС.

4.Цените на продуктите включват цената на ваучерa, стоката/услугата. Цената на доставката с куриер не е включена. Тя се добавя след избора на начина на доставка и когато потребителят е избрал да закупи хартиен подаръчен ваучер в  подаръчна кутия-тубус.

 

VI.Начини на плащане

1. Сайтът предоставя следните възможности за заплащане на ваучерите: банков превод, наложен платеж и плащане с дебитна/кредитна карта през системата на Борика.

А) Плащане по банков път

Заплащане на ваучер по банков път може да бъде направено чрез банков превод или на каса, по банковата сметка на ”Владеа-Селект” ЕООД:

Банка: Райфазен Банк

IBAN: BG13RZBB91551009625599

BIC CODE:RZBBBGSF;

В основанието за плащане се посочва номер на поръчката, като плащането следва да бъде извършено най-късно до 28 часа. След получаване на  плащането по банковата сметка на „Веледа Селект“ ООД наш представител изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка

Б)  Наложен платеж (пощенски паричен превод)

Плащането на поръчания ваучер може да се извърши в брой, директно на куриера при получаването му. ”Владеа Селект” ООД има сключен договор с куриерска фирма Speedy, която оперира като лицензиран пощенски оператор и издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, който заменя издаването на фискален касов бон от ”Владеа Селект ” ООД.

В)  Плащане с кредитна и дебитна карта

Заплащането на поръчан ваучер през gift-tube.com може да бъде извършено чрез кредитна карта или дебитна карта. Поддържани карти: Visa, Visa Electron, Maestro, Master Card и др. След като бъде получено плащане, представител на gift-tube.com изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка. ”Владеа Селект” ООД не събира, съхранява и по никакъв начин няма достъп до информация за данните от картите на потребителите.

VII. Начини на доставка

1. Закупените ваучери се доставят с куриер до физичеки адрес в подаръчна кутия, когато потребителят е избрал тази опция, или по електронна поща под формата на електронен ваучер.

2. Доставката на ваучера в подаръчна кутия се извършва от куриерска фирма Speedy, съгласно сключен договор между нея и ”Владеа Селект” ООД.

3. Цената на доставката не е включена в цената на подаръчния ваучер. Сумата, която потребителят вижда като дължима за куриерската услуга при извършване на поръчката, е валидна за доставка до посочен от потребителя адрес и не важи за случаи, в които изисква доставка в точен час, празнични дни или други извънредни условия, при които куриерските услуги са със завишена цена, или извърши промяна в населеното място, посочено в адреса за доставка, след като е заплатил поръчката. Наложеният платеж е за сметка на получателя.

4. Потребителят получава заявената поръчка на посочения адрес за доставка. При посочени от Потребителя неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, дружеството „Владеа Селект“ ООД се освобождава от отговорност за изпълнение на поръчката, като има право да му бъдат възстановени направените разходи за куриерски услуги. Потребителят е длъжен след приключена поръчка да провери коректността на подадените от него данни в съобщението за потвърждаване на поръчката, получено на електронната му поща и в случай на нужда от корекция да се свърже с „Владес Селект“ ООД, за да се направи необходимата поправка.

5. Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на подаръчния ваучер/стоката при доставка по куриер. Веднага след предаване на подаръчния ваучер/стоката на куриер, „Владеа Селект“ ООД  се освобождава от риска, който се прехвърля върху Потребителя. „Владеа Селект“ ООД  не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

6. Веднага след доставката, подаръчният ваучер/стоката следва да бъде прегледан внимателно от Потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на „Владеа Селект“ ООД . В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на подаръчния ваучер/стоката, „Владеа Селект“ ООД  не носи отговорност за това. В случаите когато от „Владеа Селект“ ООД  са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила.

7. При предаване на подаръчния ваучер/стоката Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката и е на посочения от потребителя адрес.

8. При отказ за получаване на подаръчния ваучер/стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката, както и разходи направени за опаковка. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Владеа Селект“ ООД се освобождава от задължението си да достави заявеният за покупка подаръчния ваучер/стока и Потребителят следва да му заплати направени разходи за куриерски услуги по доставка и връщане на стоката, както и разходи направени за опаковка.

9. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок до 24 часа от получаването ѝ.

10. За доставка по електронна поща под формата на електронен ваучер Потребителят носи изцяло риска от неполучаване на подаръчния ваучер по електронен път при грешно подадена от негова страна информация за e-mail, на който да бъде изпратен подаръчния ваучер.

11. „Владеа Селект“ ООД  не носи отговорност за закъснение или невъзможност за доставка по електронен път причинено от технически или други причини независещи от него.

VIII. Срокове и условия за доставка:

1. Доставката на поръчка, потвърдена и заплатена до 16:00 ч. в работен ден, се извършва на следващия работен за София и страната. Изключения правят малки населени места на територията на страната, които се посещават по определен от куриерска фирма Speedy график. 

2. Доставки се извършват в рамките на работното време: от понеделник до петък, 09:00–18:00 ч.

3. Посочените срокове и условия за доставка важат за територията на Република България. За доставка извън страната, моля да се свържете с нас за повече информация.

IX. Валидност на подаръчния ваучер

1. Валидността на подаръчния ваучер е 6 месеца от датата на поръчката, като в рамките на този период Потребителят трябва да е резервирал и получил самата услуга.

2. Срокът на валидност на всеки подаръчен ваучер е отпечатан върху него.

3. Всеки подаръчен ваучер може да се използва в рамките на срока на валидност. Резервации/покупки на стоки по подаръчни ваучери с изтекла валидност не се приемат. Такива подаръчни ваучери са невалидни и услугите към тях не подлежат на изпълнение.

4. Валидността на ваучера може да бъде удължена срещу заплащане.

X. Резервация на услуга

1. Сроковете за резервация за изпълнение на услугите предлагани от www.gift-tube.com са различни (според спецификата на услугата) и са описани в условията за ползване на конкретната услуга.

2. Потребителят отправя искане за резервация на конкретна услуга на сайта на www.gift-tube.com след регистрация на уникалния номер на валиден подаръчен ваучер, като посочва желана от него дата и час.

3. Резервация за извършване на услуга се потвърждава от „Владеа Селект“ ООД  по електронен път на посочен от Потребителя email адрес.

4. Потвърдена резервация може да бъде отменена минимум 48 часа преди резервираните дата и час.Срокът може да бъде различен за различните услуги, поради което всеки Потребител трябва да се запознае с условията за ползване на конкретната услуга, които са описана на сайта www.gift-tube.com при всяка услуга.

5. При отказ от вече направена резервация след посочения в т.4 срок, Потребителят губи правото да ползва подаръчния ваучер.

XI. Изпълнение на услуга

1. За да използва резервираната услуга, Потребителят е длъжен да предостави на доставчика на усулгата подаръчния ваучер на хартиен носител, на който да са видими уникалният код на ваучера и неговият срок.

2. Подаръчните ваучери са поименни и могат да се ползват единствено от лицето, чието име е изписано на ваучера.

3. Потребителят е длъжен да се запознае със специфичните условия за ползване на конкретната услуг, посочени в описанието на услугата в сайта www.gift-tube.com и да се съобрази с тях. 

4. Ако Потребителят направил резервация за дадена усулга, не бъде на мястото в резервирания ден и час, услугата се счита за надлежно предоставена и въз основа на този подаръчен ваучер няма да бъдат приемани други резервации.

5. Доставчикът на услугата има право да откаже нейното изпълнение в случай, че не са представени описаните в т.1 от настоящия раздел документи или в случай че се усъмни в автентичността на ваучера и същата не бъде потвърдена от „Владеа Селект“ ООД.

6. Доставчикът на услугата има право да откаже нейното изпълнение в случай на непреодолима сила.

IX. Отказ и промяна на поръчка

1. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние за покупка на подаръчен ваучер или стока, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на подаръчния ваучер/стоките от потребителя или от трето лице.

2. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на пдаръчния ваучер/стоката да не е отваряна и потребителят да е предоставил на ”Владеа Селект” ООД покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка, придружена от съответната стокова разписка.

3. Правото на отказ се упражнява в свободен текст на email адреса на ”Владеа Селект” ООД office@gift-tube.com или адреса, посочен по-горе за контакт.

4. Правото на отказ от договор за покупка на подаръчен ваучер може да бъде упражнено само ако същият не е бил вече използван и срещу него не е била предоставена услуга или закупена стока.

5. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние Потребителят трябва да изпрати или предаде подаръчния ваучера/стоките обратно на ”Владеа Селект” ООД не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на ”Владеа Селект” ООД за решението си да се откаже от стоката. До момента на предаването на стоката от потребителя на ”Владеа Селект” ООД, рискът от случайното й повреждане се носи изцяло от Потребителя.

6. В случаите, когато Потребителят не е изпълнил изискванията за връщане на предоставения ваучер за подарък и е ползвал услуги, включени в него, до момента на отказа, Сайтът има право да откаже връщане на заплатените суми.

7. Koгaтo Пoтpeбитeлят e yпpaжнил пpaвoтo cи нa oтĸaз oт дoгoвopa oт paзcтoяниe, ”Владеа Селект” ООД възcтaнoвявa вcичĸи cyми, пoлyчeни oт Пoтpeбитeля, с изключение на paзxoдитe зa дocтaвĸa, бeз нeoпpaвдaнo зaбaвянe и нe пo-ĸъcнo oт 14 дни, cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo e бил yвeдoмeн зa peшeниeтo нa пoтpeбитeля дa ce oтĸaжe oт дoгoвopa. ”Владеа Селект” ООД ще възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за потребителя..

8. Отказ или замяна на услуга в срока, предвиден в т.1, са невъзможни след направена резервация за използване на услугата.

9. Bceĸи подаръчен вayчep мoжe дa бъдe зaмeнeн eднoĸpaтнo c дpyг в paмĸитe нa 30 дни от закупуването му. Baлиднocттa нa зaмeнeния вayчep остава същата като на първоначално закупения подаръчен ваучер.

10. Aĸo cтoйнocттa нa избpaнaтa ycлyгa пpи зaмянa нa пoлyчeния вayчep c дpyг e пo-ниcĸa oт cтoйнocттa нa пъpвoнaчaлнo пopъчaния вayчep, paзлиĸaтa нe ce възcтaнoвява. Aĸo cтoйнocттa нa избpaната ycлyгa пpи зaмянa нa пoлyчeния вayчep c дpyг e пo-виcoĸa oт cтoйнocттa нa пъpвoнaчaлнo пopъчaния вayчep, paзлиĸaтa ce дoплaщa oт Потребителя.

11. B cлyчaй чe доставчикът на услугата нe e в cъcтoяниe дa пpeдocтaви зaĸyпeнaтa ycлyгa, пoлзвaтeлят нa вayчepa или пoлyчaтeлят нa ycлyгaтa щe пoлyчи пpeдлoжeниe зa дpyгa пoдoбнa cтoĸa или ycлyгa нa cъщaтa или пo-виcoĸa cтoйнocт.

XI. Правила за защита на лични данни

Правилата, които ”Владеа Селект“ ООД спазва при обработка на личните Ви данни и задължителната информация, която трябва да Ви бъде предоставена са подробно разписани в Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от настоящите общи условия.

XII. Допълнителни правила

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по всяко време от Сайта, както по негова инициатива, така       и          в          изпълнение  на предвидени       в закон изисквания. Сайтът се задължава да уведоми Потребителите за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им.

2. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

3. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

4. Спорове   между           страните      по       Договора     от        разстояние  и по настоящите Общи условия могат        да       се       решават       по       реда  на извънсъдебното            разрешаване         на       спорове,      предвиден   в действащото       законодателство            (вкл.    пред  компетентния         регулаторен орган) или  пред  компетентния съд.

 

 

Политика за защита на лични данни

на уебсайта  gift-tube.com

 

Настоящата политика за защита на личните данни има за цел да Ви запознае с това как “Владеа Селект” ООД използва, съхранява и защитава Вашата лична информация, която ни предоставяте, когато посещавате и/или закупувате подаръчни ваучери и/или правите резервация за предлаганите от нас услуги. Тази политика е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта.

 

Настоящата политика има за цел да Ви запознае по максимално ясен и разбираем начин какви лични данни обработваме и за каква цел, срока, за който Вашите данни ще бъдат обработвани, на кого ще бъдат предоставени Вашите лични данни, както и правата Ви като субект на данни и как можете да се свържете с нас или компетентния надзорен орган.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. 1.    Информация за дружеството, което е Администратор на личните Ви данни

“Владеа Селект” ООД, ЕИК 202121928, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Бачо Киро 5, вх. А, ет. 2, офис 6, с, представлявано от Любомила Тотина – управител

e-mail:office@gift-tube.com

телефон: 02/ 983 23 15

 

 1. 2.    Информация за компетентния държавен орган по защита на лични данни

Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София, бул. „Проф. Лозан Цветанов“ № 2

Телефон: 02/9153518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 1. 3.    Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването и Срок на съхранение

В зависимост от начина, по който лицата използват сайта www.gift-tube.com те могат да бъдат разделени в различни групи, като за всяка от тях обработването на лични данни може да включва различни категории данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други.

Обръщаме внимание, че е възможно едно и също лице да попада едновременно в повече от една от изброените групи (например: всеки Регистриран потребител също така е и Посетител).

3.1.  Посетители
Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си страницата www.gift-tube.com, (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).
Категории данни, които могат да бъдат обработвани: 

Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Платформата; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.
Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Платформата; Преброяване на посещаемостта на Платформата; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.
Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.
Правно основание за обработването: Изричното и свободно изразено съгласие на субекта на данни, предоставено при вход в Платформата. 

3.2.  Регистрирани потребители

Регистриран потребител е всеки Посетител, който е осъществил своя регистрация на убесайта www.gift-tube.com, чрез въвеждане на име и фамилия и e-mail адрес, с което действие създава свой т.нар профил или акаунт.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Име и фамилия, E-mail адрес.
Цели на обработването: Осигуряване на възможност и поддръжка потребителят да регистрира свой акаунт, даващ възможност за използване на услуги на Платформата, като: извършване на покупки, възможност да се абонираш за нюзлетър от сайта, участие в програма „Лоялен клиент“.

Срок за съхранение: Докато регистрирания потребител желае да има свой профил. След закриване на профила личните данни ще бъдат изтрити, тъй като това се счита за оттегляне на съгласието. 

Правно основание за обработването: Изричното и свободно изразено съгласие на субекта на данни дадено при извършване на регистрацията.

3.3.Клиенти на Платформата

Клиент на Платформата е всеки Посетител и/или Регистриран потребител, който закупува падаръчен ваучер от нея.

Категории данни, които се обработват: Име и фамилия, адрес за доставка, E-mail адрес, телефон и банкова сметка, ако плащането се извършва по банков път, Информация за вида на използвания браузър/устройство и IP адреса на клиентското устройство.

Цели на обработването: Изпълнение на договор за покупка от Платформата и доставяне на закупените стоки и/или услуги.

Срок на съхранение: 10 години считано от 1 януари на годината, в която е направена последната покупка.

Правно основание: Сключен договор за покупко-продажба.

 

3.4.Потребители на услуги

Потребител на услуги е всеки Посетител и/или Регистриран потребител, който чрез техническите средства на Платформата извърши резервация за услуга, предлагана на Платформата или закупи стока, предлагана в Платформата.
Категории данни, които се обработват: Имена, Адрес, Телефонен номер, E-mail адрес, IP адреси, Информация за извършени покупки, Информация за извършени действия от субекта в Платформата.
Цели на обработването: Осигуряване на възможност за избор на услуга и нейната резервация; Предоставяне към съответните Доставчици на услуги/стоки на информация за така възникнали покупки за изпълнението на сключените договори и предоставяне на съответнита .
Срок за съхранение: 10 години считано от 1 януари на годината следваща годината през която е направена последната резервация за ползване на услуга, предлагана от уебсайта.
Правно основание за обработването: Склучен договор за покупко-продажба на услуга или стока.

Съгласие за предоставяне на данни: с извършването на резервация на услуга на уебсайта Потребителят на услугата дава своето съгласие личните му данни (име и фамилия) да бъдат предоставени на Доставчика на услугата.

 

 1. 4.     Права на субектите на лични данни

Всеки субект, чийто лични данни се обработват има правата, изброени по-долу, които може да упражни, като се свърже с нас на кординатите, посочени по-горе за контакт с Администратора на лични данни или чрез менюто За контакти в Платформата

 

4.1.Право на достъп до личните Ви данни

Имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.

4.2.Право на поправка на лични данни:

Вие можете по всяко време да поискате да бъдат коригирани неточните или непълни лични данни.  

4.3.Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени):

Вие имате правото да поискате от нас изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрие без ненужно забавяне. Можем да се освободим от това задължение, ако съхраняваме и обработваме Вашите лични данни:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4.4.Право на ограничаване на обработването

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

 

4.5.Право на възражение срещу обработването

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

4.6.Право на преносимост на данни

Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.

4.7.Право на подаване на жалба в контролен орган

В случай на нарушаване на правата Ви във връзка с обработване на личните Ви данни, Вие имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни. Жалбата може да бъде подадена на хартия или изпратена по пощата на следния адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2. Жалбата може да бъде подадена и по имейл на следния адрес: kzla@cpdp.bg.

 1. 5.    Предоставяне на Лични данни към трети лица

Ние не предоставяме Вашите лични данни към трети лица, освен в следните случаи:

 • Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данни;
 • Ако сме получили съгласие от съответния Субект на данни;
 • Ако потребител-купувач е извършил плащане, и впоследствие това плащане бъде разследвано от банкова или платежна институция или от законов орган, поради съмнения за измамно или неразпознато плащане или при разследване на злоупотреби, Администраторът може да предостави данни на Потребителя-купувач към съответната банкова или платежна институция или законов орган.
 • Данните на Потребителите на услуги (име и фамилия) се предоставят на лицето, което ще извърши услугата при резервацията й.

 

 1. 6.    Данни на непълнолетни лица

Ако Вие сте непълнолетно лице, не можете да използвате услугите ни, без предоставяне на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Ако използвате уебстраницата ни без такова разрешение, Вие скривате важна информация от нас и ни подвеждате. В този случай, ние не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна.

Като Администратор на данни, от наша страна не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.

IV. БИСКВИТКИ

Сайтовете на Платформата, както и използвани от тях външни услуги, предоставяни от трети страни, използват бисквитки (cookies) за временно съхранение на малки частици информация, с цел коректно функциониране и предоставяне на максимално добри услуги. Подробна информация за видовете използвани бисквитки, настройки, изтриване и др., можете да намерите в следния документ - Политика за бисквитките.

V. ПОЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ПРОЦЕСИ И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ

1. При регистрация в Платформата

 • Регистрирайки се в Платформата, Посетителят (Регистриран потребител) получава т.нар. акаунт, състоящ се от две направления:
  Частен потребителски профил: Обособена част от Платформата, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Администратора, съхранявана при него, ползвана и обработвана съгласно настоящата Политика. Достъпът до потребителския профил от страна на Регистирания потребител се осъществява чрез въвеждане на посочените от него e-mail адрес и парола и евентуално чрез други технически механизми. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и Администратора.
 • Публичен потребителски профил: Обособена част от Платформата, със социални и маркетингови цели, предоставяща публично частична информация за Регистрирания потребител, включваща посочени от него данни – име и детайли относно извършените от него покупки чрез Платформата, както и информация за негови публични действия в Платформата, незащитена от Закона за защита на личните данни и незабранена от Регистрирания потребител чрез настройките на профила му, до които той има достъп до всяко време; както и информация за връзки и взаимодействия между потребителя и други потребители (онлайн приятелства). Платформата би могла да използва публичните данни, извлечени от активността на потребителите и от публикациите им, за целите на профилиране, включително и от трети страни по тяхна преценка.

3. При публикуване на отзиви от потребители

В определени случаи Потребителят на услуги има възможност да публикува свой отзив и оценка, във връзка с закупена услуга чрез сключен договор от разстояние. Така публикуваният отзив от Потребителя на услуги става общодостъпен и публично видим в Платформата, включително: Съдържанието му и Име на публикуващия.

4. Препратки към външни сайтове

В отделни страници на Платформата може да се съдържат връзки/препратки/линкове към други (външни) сайтове. Ако посетите външен сайт чрез препратка, налична в Платформата, Администраторът не носи отговорност за съдържанието на този външен сайт, за услугите и функционалностите му, както и за политиката му за защита на данни. Съветваме Ви винаги да се запознавате с политиките на посещаваните сайтове.