ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата политика за защита на личните данни има за цел да Ви запознае с това как “Владеа Селект” ООД използва, съхранява и защитава Вашата лична информация, която ни предоставяте, когато посещавате и/или закупувате подаръчни ваучери и/или правите резервация за предлаганите от нас услуги. Тази политика е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта.

 

Настоящата политика има за цел да Ви запознае по максимално ясен и разбираем начин какви лични данни обработваме и за каква цел, срока, за който Вашите данни ще бъдат обработвани, на кого ще бъдат предоставени Вашите лични данни, както и правата Ви като субект на данни и как можете да се свържете с нас или компетентния надзорен орган.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

   1. Информация за дружеството, което е Администратор на личните Ви данни:

“Владеа Селект” ООД, ЕИК 202121928, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Бачо Киро 5, вх. А, ет. 2, офис 6, с, представлявано от Любомила Тотина – управител

e-mail:office@gift-tube.com

телефон: 02/ 983 23 15

 2.Информация за компетентния държавен орган по защита на лични данни:

Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София, бул. „Проф. Лозан Цветанов“ № 2

Телефон: 02/9153518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 3.    Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването и Срок на съхранение

В зависимост от начина, по който лицата използват сайта www.gift-tube.com те могат да бъдат разделени в различни групи, като за всяка от тях обработването на лични данни може да включва различни категории данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други.

Обръщаме внимание, че е възможно едно и също лице да попада едновременно в повече от една от изброените групи (например: всеки Регистриран потребител също така е и Посетител).

3.1.  Посетители
Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си страницата www.gift-tube.com, (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).
Категории данни, които могат да бъдат обработвани: 

Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Платформата; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.
Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Платформата; Преброяване на посещаемостта на Платформата; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.
Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.
Правно основание за обработването: Изричното и свободно изразено съгласие на субекта на данни, предоставено при вход в Платформата. 

3.2.  Регистрирани потребители

Регистриран потребител е всеки Посетител, който е осъществил своя регистрация на убесайта www.gift-tube.com, чрез въвеждане на име и фамилия и e-mail адрес, с което действие създава свой т.нар профил или акаунт.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Име и фамилия, E-mail адрес.
Цели на обработването: Осигуряване на възможност и поддръжка потребителят да регистрира свой акаунт, даващ възможност за използване на услуги на Платформата, като: извършване на покупки, възможност да се абонираш за нюзлетър от сайта, участие в програма „Лоялен клиент“.

Срок за съхранение: Докато регистрирания потребител желае да има свой профил. След закриване на профила личните данни ще бъдат изтрити, тъй като това се счита за оттегляне на съгласието. 

Правно основание за обработването: Изричното и свободно изразено съгласие на субекта на данни дадено при извършване на регистрацията.

3.3. Клиенти на Платформата

Клиент на Платформата е всеки Посетител и/или Регистриран потребител, който закупува падаръчен ваучер от нея.

Категории данни, които се обработват: Име и фамилия, адрес за доставка, E-mail адрес, телефон и банкова сметка, ако плащането се извършва по банков път, Информация за вида на използвания браузър/устройство и IP адреса на клиентското устройство.

Цели на обработването: Изпълнение на договор за покупка от Платформата и доставяне на закупените стоки и/или услуги.

Срок на съхранение: 10 години считано от 1 януари на годината, в която е направена последната покупка.

Правно основание: Сключен договор за покупко-продажба.

3.4.Потребители на услуги

Потребител на услуги е всеки Посетител и/или Регистриран потребител, който чрез техническите средства на Платформата извърши резервация за услуга, предлагана на Платформата или закупи стока, предлагана в Платформата.
Категории данни, които се обработват: Имена, Адрес, Телефонен номер, E-mail адрес, IP адреси, Информация за извършени покупки, Информация за извършени действия от субекта в Платформата.
Цели на обработването: Осигуряване на възможност за избор на услуга и нейната резервация; Предоставяне към съответните Доставчици на услуги/стоки на информация за така възникнали покупки за изпълнението на сключените договори и предоставяне на съответнита .
Срок за съхранение: 10 години считано от 1 януари на годината следваща годината през която е направена последната резервация за ползване на услуга, предлагана от уебсайта.
Правно основание за обработването: Склучен договор за покупко-продажба на услуга или стока.

Съгласие за предоставяне на данни: с извършването на резервация на услуга на уебсайта Потребителят на услугата дава своето съгласие личните му данни (име и фамилия) да бъдат предоставени на Доставчика на услугата.

4.     Права на субектите на лични данни

Всеки субект, чийто лични данни се обработват има правата, изброени по-долу, които може да упражни, като се свърже с нас на кординатите, посочени по-горе за контакт с Администратора на лични данни или чрез менюто За контакти в Платформата

4.1.Право на достъп до личните Ви данни

Имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.

4.2.Право на поправка на лични данни:

Вие можете по всяко време да поискате да бъдат коригирани неточните или непълни лични данни.  

4.3.Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени):

Вие имате правото да поискате от нас изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрие без ненужно забавяне. Можем да се освободим от това задължение, ако съхраняваме и обработваме Вашите лични данни:

  • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
  • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4.4.Право на ограничаване на обработването

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

4.5.Право на възражение срещу обработването

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

4.6.Право на преносимост на данни

Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.

4.7.Право на подаване на жалба в контролен орган

В случай на нарушаване на правата Ви във връзка с обработване на личните Ви данни, Вие имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни. Жалбата може да бъде подадена на хартия или изпратена по пощата на следния адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2. Жалбата може да бъде подадена и по имейл на следния адрес: kzla@cpdp.bg.

5.    Предоставяне на Лични данни към трети лица

Ние не предоставяме Вашите лични данни към трети лица, освен в следните случаи:

  • Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данни;
  • Ако сме получили съгласие от съответния Субект на данни;
  • Ако потребител-купувач е извършил плащане, и впоследствие това плащане бъде разследвано от банкова или платежна институция или от законов орган, поради съмнения за измамно или неразпознато плащане или при разследване на злоупотреби, Администраторът може да предостави данни на Потребителя-купувач към съответната банкова или платежна институция или законов орган.
  • Данните на Потребителите на услуги (име и фамилия) се предоставят на лицето, което ще извърши услугата при резервацията й.

 6.    Данни на непълнолетни лица

Ако Вие сте непълнолетно лице, не можете да използвате услугите ни, без предоставяне на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Ако използвате уебстраницата ни без такова разрешение, Вие скривате важна информация от нас и ни подвеждате. В този случай, ние не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна.

Като Администратор на данни, от наша страна не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.

IV. БИСКВИТКИ

Сайтовете на Платформата, както и използвани от тях външни услуги, предоставяни от трети страни, използват бисквитки (cookies) за временно съхранение на малки частици информация, с цел коректно функциониране и предоставяне на максимално добри услуги. Подробна информация за видовете използвани бисквитки, настройки, изтриване и др., можете да намерите в следния документ - Политика за бисквитките.

V. ПОЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ПРОЦЕСИ И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ

1. При регистрация в Платформата

  • Регистрирайки се в Платформата, Посетителят (Регистриран потребител) получава т.нар. акаунт, състоящ се от две направления:
    Частен потребителски профил: Обособена част от Платформата, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Администратора, съхранявана при него, ползвана и обработвана съгласно настоящата Политика. Достъпът до потребителския профил от страна на Регистирания потребител се осъществява чрез въвеждане на посочените от него e-mail адрес и парола и евентуално чрез други технически механизми. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и Администратора.
  • Публичен потребителски профил: Обособена част от Платформата, със социални и маркетингови цели, предоставяща публично частична информация за Регистрирания потребител, включваща посочени от него данни – име и детайли относно извършените от него покупки чрез Платформата, както и информация за негови публични действия в Платформата, незащитена от Закона за защита на личните данни и незабранена от Регистрирания потребител чрез настройките на профила му, до които той има достъп до всяко време; както и информация за връзки и взаимодействия между потребителя и други потребители (онлайн приятелства). Платформата би могла да използва публичните данни, извлечени от активността на потребителите и от публикациите им, за целите на профилиране, включително и от трети страни по тяхна преценка.

3. При публикуване на отзиви от потребители

В определени случаи Потребителят на услуги има възможност да публикува свой отзив и оценка, във връзка с закупена услуга чрез сключен договор от разстояние. Така публикуваният отзив от Потребителя на услуги става общодостъпен и публично видим в Платформата, включително: Съдържанието му и Име на публикуващия.

4. Препратки към външни сайтове

В отделни страници на Платформата може да се съдържат връзки/препратки/линкове към други (външни) сайтове. Ако посетите външен сайт чрез препратка, налична в Платформата, Администраторът не носи отговорност за съдържанието на този външен сайт, за услугите и функционалностите му, както и за политиката му за защита на данни. Съветваме Ви винаги да се запознавате с политиките на посещаваните сайтове.